Oview

Пример

Марија е со времетраење на циклусот 28 дена а нејзиното крварење започнало на 4-ти март. За да утврди кога е нејзината овулација, таа треба да го започне тестот на 11-тиот ден од започнувањето на крварењето, односно на 15-ти март.

Доколку тестот отчитал негативни резултати на 15-ти, 16-ти, 17-ти и 18-ти март и позитивен на 19-ти март,

тоа значи дека најсоодветниот период да забремените е 20-21-ви март.